Generic filters
Exact matches only

Om avknoppningen av Seriearkivet

För att fortsätta arbetet med att öka transparensen kommer här ett andra inlägg om läget i föreningen. Det har tidigare skickats ut till våra medlemmar i nyhetsbrevet för att alla ska känna sig insatta i vad som nu sker och varför. Vi har tidigare publicerat en text om det ekonomiska läget.
Denna andra utlovade text handlar om om Seriearkivet och dess avknoppning.

Seriearkivet, som började i liten skala, är nu redo att ta nästa steg i det fortsatta arbetet med att dokumentera och bevara svensk seriehistoria. Arkivet planeras att lösgöras från Seriefrämjandet, och verksamheten – där den dagliga driften och arkivets samlingar ingår – förs över till den nybildade föreningen Seriearkivet.

Redan 2018 började Seriefrämjandets styrelse undersöka möjligheten att knoppa av Seriearkivet från föreningen. Anledningen var enkel: arkivet hade börjat växa ifrån Seriefrämjandet. Seriefrämjandets huvudsakliga syfte är att drivas som en främjandeförening samt en centrumbildning, och eftersom föreningen inte i första hand är en arkivförening kan man inte förvalta arkivet fullt ut. I praktiken är en avknoppning av Seriearkivet från Seriefrämjandet nödvändig om arkivverksamheten ska kunna utvecklas vidare.

 

Vid Seriefrämjandets årsmöte i april 2022 fattade årsmötet ett första beslut om ändring av Seriefrämjandets stadgar rörande Seriearkivet. Enligt stadgeändringen skulle Seriefrämjandet inte längre driva Seriearkivet, däremot ska föreningen även fortsatt att verka för att bevara svensk seriehistoria. För fastställande av stadgeändring krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten. Stadgeändringen träder alltså först i kraft med ett andra beslut på Seriefrämjandets årsmöte 2023. 

I ljuset av det ekonomiska läget under hösten 2022 tog styrelsen beslutet att knoppa av Seriearkivet från föreningen tidigare än planerat. En ny förening startades upp med syftet att rädda samlingarna samt att ta över de kostnader som arkivprojektet burit.
Denna text kom till i syfte att ge en bakgrund till Seriearkivet, till stadgeändringen, vad som har hänt under det senaste året som skyndat på planerna, samt vad en avknoppning av Seriearkivet från Seriefrämjandet innebär.

 

Seriearkivets början

2000 började Seriefrämjandet att sammanföra föreningens eget arkiv, som var utspritt över landet. Detta i sin tur ledde till grundandet av Seriearkivet (tidigare Svenskt Seriearkiv) 2003. Seriearkivets uppdrag är att dokumentera, samla in, bevara och förmedla material och information om vitt skilda delar av svensk seriehistoria, alltifrån 1800-talets bildberättelser till serierna av idag.
Samlingarna är tillgängliga för allmänheten, forskare och förlag och omfattar omkring 40 000 seriepublikationer, fanzine, facklitteratur och facktidskrifter, tidningsurklipp, korrespondens, räkenskapsmaterial, reklammaterial, tusentals originalteckningar med mera. Att samla olika typer av material under ett tak ökar den forskningsmässiga potentialen och materialets användbarhet i olika sammanhang. Mycket av materialet som har samlats in skulle annars troligen ha skingrats, eller i värsta fall förstörts.


Trots arkivets blygsamma ålder har samlingarna vuxit betydligt sedan starten och omfattar i dag omkring 900 hyllmeter med arkivmaterial och publikationer. Sedan hösten 2014 delar arkivet lokaler med Malmö stadsarkiv, inte långt från Seriefrämjandets kansli på Friisgatan i Malmö. Seriearkivet har både arkivutrymmen och kontorslokaler på Malmö stadsarkiv, vilket möjliggör en professionell hantering av samlingarna i för arkivändamål anpassade lokaler. Seriearkivet och dess samlingar kan beskrivas som arkiv, museum och bibliotek i ett, vilket ställer speciella krav på ordnande och förtecknande.

 

Gåvor och depositioner

Den största delen av Seriearkivets samlingar har inkommit genom donationer (gåvor) till arkivet, och i enstaka fall i form av depositioner. Privatpersoner har även köpt in objekt, som sedan har skänkts till arkivet. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att Seriearkivet varken kan eller får sälja material ur samlingarna, med undantag för dubblettexemplar av seriepublikationer där arkivet behåller två exemplar av varje publikation.

Accessionsliggaren (förteckning över vem som har överlämnat material till arkivet) omfattar över 100 donationer. En enskild donation kan omfatta alltifrån ett till flera tusen objekt, och i flera fall har givaren överlämnat material i omgångar till Seriearkivet.

Mycket av arbetet med att samla in arkivmaterial och att dokumentera svensk seriehistoria har gjorts ideellt, detsamma gäller för arbetet med bokserien Svensk Seriehistoria.

Svensk Seriehistoria

Alltsedan Seriearkivet grundades har intervjuer gjorts med aktörer inom seriemediet eller med anförvanter till dessa – serieskapare, redaktionell personal o.s.v. Intervjuerna har ofta skett inom ramen för arbetet med de seriehistoriska böckerna från Seriearkivet – bokserien Svensk Seriehistoria. Omkring 100 intervjuer har genomförts och arkivet fortsätter med detta viktiga dokumentationsarbete.

Inom ramen för Seriearkivets verksamhet har arkivet publicerat fyra volymer av Svensk Seriehistoria. Den första boken (2005) hade som övergripande tema 1950-talet och serietidningsbranschens födelse, den andra boken (2016) skildrade 1960-talet, den tredje (2018) och den fjärde boken (2020) 1970-talet. En femte bok (om serieförlaget Semic Press) är under arbete. 
Böckerna har tillkommit genom arkivforskning, material som har samlats in till Seriearkivet och en lång rad intervjuer. Genom utgivningen tillgängliggör och sprider Seriearkivet information om svensk seriehistoria. Bokutgivningen har finansierats genom försäljning av böckerna och genom kulturstöd från Statens kulturråd.

 

Projektet Yggdrasil och Seriearkivet

En betydande del av Seriearkivets verksamhet och finansiering har under de senaste åren skett genom projektet Yggdrasil, som startades 2012. Yggdrasil är även namnet på en av projektet framtagen databas över samtliga seriepublikationer som har utkommit i Sverige och som används för registrering av Seriearkivets samling av seriepublikationer. Genom Yggdrasil har det varit möjligt att exempelvis köpa in utrustning för fotografering och digitalisering av Seriearkivets samlingar.

Seriedatabasen Yggdrasil.

Verksamheten inom Yggdrasil har finansierats genom stöd från Arbetsförmedlingen och genom försäljning av så kallade serieboxar. 2014 köpte Yggdrasil in en större samling av olästa serietidningar från åren 1981–1993, finansierat inom projektet. Två exemplar av varje publikation har tillförts Seriearkivet, övriga dubblettexemplar har sålts i form av serieboxar, som Seriefrämjandets medlemmar och andra har kunnat köpa på Bokmässan och genom annonser i Bild & Bubbla. Från försäljningen har dragits 25% i administrativa kostnader, som gått till Seriefrämjandets kärnverksamhet, samt omkostnader för hanteringen av serieboxarna.

Avknoppning av Seriearkivet

Att ansvara för och driva ett arkiv med insamling av material; dokumentation och bevarande; ordnande, förtecknade och digitalisering av material och tillgängliggörande av arkivets samlingar kräver speciella förutsättningar och skiljer sig åt från Seriefrämjandets övriga verksamheter. I takt med att Seriearkivets verksamhet växte blev det tydligt att för att Seriearkivet ska kunna utvecklas som arkiv behöver det bli en egen organisation som kan fokusera på just arkivverksamheten, samtidigt som Seriefrämjandet kan fokusera sin energi på allt annat som SeF vill uppnå för att främja seriekonsten i Sverige.

En arbetsgrupp för Seriearkivets framtid tillsattes redan i slutet av 2018. Seriearkivets organisationsform behövde utredas för att säkerställa arkivets verksamhet och finansiering och för att säkra samlingarna för framtiden. Arbetet påbörjades, men på grund av pandemin begränsades arbetsgruppens möjligheter till lobbyverksamhet och möten med olika parter, vilket ledde till att man fick starta om under 2021 och framåt med möten med potentiella bidragsgivare och tillika samarbetspartners, som exempelvis Malmö Universitet.

Stadgeändringen, som årsmötet röstade om 2022, hade följande motivering:

”En arbetsgrupp för Svenskt Seriearkiv har tillsatts. Tillväxten för arkivet uppskattas som mycket god, liksom möjligheterna att utöka arkivet till ett internationellt samarbete med våra nordiska grannländer. Om detta fortgår finns dock chansen att arkivet blir ett projekt alltför stort för att endast finnas under Seriefrämjandets paraply. Vi vill därför i god tid ändra stadgarna för det fallet att Seriearkivet skulle behöva brytas loss från Seriefrämjandet.”

Så är nu fallet, och behovet av avknoppning av Seriearkivet blev dessutom än mer påtagligt under hösten 2022 i och med Seriefrämjandets ekonomiska situation, (något som avhandlats i en tidigare text som gick ut till våra medlemmar). Något som hade planerats att ske över flera år, blev nu akut för att rädda både de omfattande samlingarna och – inte minst – Seriefrämjandet som förening.

 

Föreningen Seriearkivet

Arbetet med att möjliggöra en avknoppning av Seriearkivet behövde alltså påskyndas. I oktober 2022 bildades därför föreningen Seriearkivet, som då kunde börja ansöka om bidrag inom kulturarvssektorn som Seriefrämjandet i övrigt inte kan ansöka om.
Att få en ny förening på plats tar dock tid. En avknoppning i sig innebär att drift, verksamhet och att arkivets samlingar förs över till föreningen Seriearkivet. Målet var till en början en avknoppning av Seriearkivet lagom till sommaren 2023, men för att avlasta Seriefrämjandet ekonomiskt övertog föreningen Seriearkivet hyresavtal och övriga löpande kostnader för Seriearkivet redan per den 1 januari 2023 – detta trots att man de facto inte formellt förfogar över samlingarna förrän medlemmarna godkänt avknoppningen genom en andra stadgeomröstning. Även personalkostnader övertas av föreningen Seriearkivet.

Det tidigarelagda överförandet av kostnaderna avlastar Seriefrämjandets ekonomi under 2023 och ersätter dessutom SeF för äldre inventarier som därmed övergår till föreningen Seriearkivet. Därtill åtar sig föreningen Seriearkivet att ersätta Seriefrämjandet för avskrivningarna för nyare inventarier och teknisk utrustning, vilka övergår i Seriearkivets ägo först när samtliga avskrivningar är betalda.
När det gäller överföringen av de faktiska samlingarna behövs det för dessa alltså ett andra årsmötesbeslut om ändring av Seriefrämjandets stadgar, varefter ett överlåtelseavtal kan tecknas mellan Seriefrämjandet och föreningen Seriearkivet.

Seriearkivets framtid

Föreningen Seriearkivet är en ideell förening, som kommer att vara öppen för medlemskap för de som har överlämnat material till arkivet och för alla andra intresserade av svensk seriehistoria. Medlemmar kommer bland annat längre fram att få en seriehistorisk årsskrift.
Seriearkivet kommer att fortsätta det viktiga arbetet med att dokumentera svensk seriehistoria genom insamling av material och genom intervjuer, men även samla in digitalt upprättat material. I arbetet med att dokumentera, bevara och förmedla svensk seriehistoria kommer verksamheten att bedrivas i nära samarbete och i samverkan med Seriefrämjandet. För bidragsgivare är synlighet, utåtriktad verksamhet och tillgängliggörande av samlingarna av stor betydelse, något Seriearkivet på olika sätt kommer att jobba mycket aktivt med genom digitalisering av material, genom utställningar och genom publikationer, inte minst bokserien Svensk Seriehistoria.

Genom projektet Nordiskt Seriearkiv (2021–2022) besökte Seriearkivet arkiv och institutioner i de nordiska länderna som på olika sätt samlar in och bevarar respektive lands seriehistoria. Seriearkivet kommer att fortsätta att nätverka och samverka inom Norden, men även utanför de nordiska länderna. Malmö Universitet, som satsar stort på serieforskning, är en viktig samarbetspartner för Seriearkivet.
I oktober 2022 arrangerade Seriefrämjandet, genom Seriearkivet (ej att förväxla med den då nystartade föreningen), ett tvådagars symposium tillsammans med Malmö Universitet, under titeln »The Comics Archive Symposium 2022« med deltagare från Norden, från flera andra europeiska länder och från USA, vilket la en viktig grund för fortsatt nationell och internationell samverkan.

Genom arbetet som pågår ser vi goda möjligheter för Seriearkivet som en självständig institution att utvecklas som arkiv och som kunskapsnav för nationell och internationell serieforskning.