Generic filters
Exact matches only

Om Seriefrämjandets ekonomi

Medlemmar har hört av sig sedan ett nyhetsbrev gick ut i december gällande läget i föreningen.
Detta inlägg är det första av tre som Seriefrämjandet publicerar på hemsidan för att visa så tydlig transparens som möjligt, så att alla ska känna sig insatta i vad som nu sker och varför. Det skickades först ut som medlemsbrev till våra medlemmar. 

Vi har förstått att frågorna är många gällande den kommande verksamheten, avknoppningen av Seriearkivet och – inte minst – Seriefrämjandets ekonomi. Det sistnämnda har vi upplevt som mest akut och detta första inlägg kommer därför att handla om det.

 

Seriefrämjandets ekonomi

Frågorna vi fått från medlemmar har främst handlat om vad som egentligen hänt, och hur föreningens ekonomi kunnat förvärras under till synes såpass kort tid. Svaret är att det både har varit en långsam och en plötslig process. Problemen med föreningens ekonomi beror inte på något enskilt beslut, en enskild person eller verksamhet, utan har sin grund i Seriefrämjandets finansiering och ekonomiska struktur som har vuxit fram under många år. Detta skrev styrelsen om i nyhetsbrevet som gick ut till medlemmarna under december 2022.

 

Bild av Mohammad Danish, publicerad på Pexels.

Finansiering och ekonomisk struktur

Seriefrämjandet har en lång historia. Föreningen grundades 1968 i Stockholm och samma år utkom första numret av föreningens tidskrift Thud (som 1977 blev Bild & Bubbla). 1997 flyttades föreningens säte till Malmö, och under åren som följde har föreningens verksamhet vuxit alltmer. 2003 grundades Svenskt Seriearkiv (som 2014 flyttade in på Stadsarkivet i Malmö), Seriecenter startades på Kulturhuset Mazetti i Malmö 2005, Seriescenen på Bokmässan 2010, Seriedatabasen Yggdrasil 2012, Serieförmedlingen (riktad till professionella serietecknare och –skapare) startade 2013 och 2015 öppnades galleriet Rum för serier i Malmö. 

Sedan har det tillkommit en rad olika projekt, utställningar, mässor, Seriewikin, festivaler, priser, publikationer, internationella utbyten och många andra aktiviteter, alltid med seriemediet i fokus. En omfattande verksamhet, särskilt i förhållande till antalet medlemmar (som i skrivande stund uppgår till omkring 700). Med alla verksamheter har föreningens omsättning ökat kraftigt, från omkring 1,9 miljoner 2006, 3,6 miljoner 2012 till 7 miljoner 2021. 

Omsättningen till trots, har de ekonomiska marginalerna hela tiden varit mycket snäva. De årliga verksamhetsstöden från Malmö stad och Region Skåne samt centrumbildningsstödet från Statens kulturråd har inte täckt utgifterna för kärnverksamheten och de löpande utgifterna.

Andra ekonomiska lösningar har därför tagits fram för att komplettera grundfinansieringen – finansiering genom projektbidrag, anställningsbidrag, försäljning av tjänster, uthyrning av lokaler och butiksverksamhet. Ett system växte fram med främsta fokus att bibehålla och klara finansieringen, men blev samtidigt något som personalen återkommande fick finna lösningar för att kunna upprätthålla. Detta fick kritik från både medlemmar och icke-medlemmar. 

De olika delarna blev beroende av varandra; inte minst eftersom den administrativa avgiften (som dragits från projektbidrag och andra typer av bidrag samt från inkomster från försäljning) legat på 25 %.

Det är inte ovanligt att ha en administrativ avgift i föreningar, men i SeF:s fall har den varit ovanligt hög, just för att kunna finansiera den löpande dagliga driften av föreningens verksamhet.

 

Bild av fauxels, publicerad på Pexels.

Osäkra intäkter och arbetsbelastning

Majoriteten av intäkterna har varit osäkra. Om någon av dem föll bort har marginaler helt enkelt varit mycket små. Ett annat problem är att det krävdes mycket arbete för att bibehålla intäkterna, och detta innebar att andra arbetsuppgifter blev lidande. 

Löpande behövde kansliet och verksamhetsledaren ansöka om en oproportionerligt stor mängd projektbidrag enbart för att hålla verksamheten flytande, vilket i sin tur ledde till en ohållbar arbetsmiljö. Sjukskrivningstalen har varit väldigt höga. 

 

2022 – ekonomiska problem

2021 uppmärksammade våra bidragsgivare – Malmö Stad, Region Skåne, Kulturrådet och Malmö fritidsförvaltning – föreningens ekonomiska situation, samtidigt som det stått allt tydligare att det var svårt att få en tillförlitlig överblick. 

Föreningen har, enligt stadgarna, två revisorer: en föreningsrevisor samt en auktoriserad. Trots detta hade styrelsen svårt att få en pålitlig överblick, och kassören fick därför i uppdrag att hålla separata möten med ekonom och verksamhetsledare. Mötena gav dessvärre, trots ansträngningarna, inte någon fördjupad bild av läget. 

I slutet av 2021 sa dåvarande verksamhetsledaren upp sig för en annan anställning. Strukturen med många och återkommande ansökningar gick nu inte att upprätthålla. Med löpande ansökningar och allt annat som behövde göras var rollen som verksamhetsledare väldigt arbetsbelastad och behövde skrivas om. Detta saktade i sin tur ner rekryteringen av en ny verksamhetsledare. 

Under övergångsperioden, innan tjänsten kunde tillsättas på nytt, behövde en tillförordnad verksamhetsledare träda in. Efter att ha rådfrågat föregående två verksamhetsledare om vem som för en period skulle kunna gå in tillfälligt i rollen, gick uppdraget till föreningens systemansvarige med många års erfarenhet inom Seriefrämjandet.

 

Bild av Mikhail Nilov, publicerad på Pexels.

Förutom tjänsten som tillförordnad verksamhetsledare hade han kvar sina ordinarie arbetsuppgifter vid Seriefrämjandet. För att minska arbetsbelastningen bad styrelsen honom att ta in hjälp gällande verksamhetsansökningar, vilket så skedde, men det var inte möjligt att fortsätta med projektansökningar på samma sätt som tidigare. 

Det var nu utifrån arbetssituationen inte heller lämpligt att som tidigare ta in extra personal genom Arbetsförmedlingen, vilket i sig minskade inkomsterna.

När det under augusti 2022 tillsattes en ny verksamhetsledare gjordes en ordentlig genomlysning av verksamheten. Under hösten framkom att föreningen riskerade att inte kunna betala alla löner och omkostnader, och om inte drastiska åtgärder vidtogs skulle detta kunna leda till att föreningen gick i konkurs. För att säkerställa att uppgifterna stämde kontaktades föreningens auktoriserade revisionsgrupp på Grant Thornton för att granska ekonomin. Tyvärr bekräftade deras genomlysning styrelsens och verksamhetsledarens bild av det ekonomiska läget.

Parallellt med Grant Thorntons genomlysning av ekonomin ombads kansliet att samla in översikter om lokaler, verksamheter och inventarier. Det bedömdes att Seriefrämjandet oavsett ekonomiskt läge behövde skära ner sina kostnader utefter ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Det var varken möjligt eller lämpligt med hänsyn till föreningens framtid att bibehålla den ekonomiska strukturen som hade etablerats under många år. Det gick inte att på samma sätt som tidigare fortsätta att ansöka om projektmedel för finansiering av den löpande verksamheten, något som styrelse och verksamhetsledare var eniga om.

 

Mot en balanserad ekonomi

För att få ekonomin i balans behövde tyvärr personal varslas, vilket skedde i samråd med facket, lokaler sägas upp och alla avtal rörande kopiatorer, licenser för programvaror o.s.v. ses över.   

När vi nu är inne i början av mars 2023 har personalen minskat och kommer att fortsätta att minska utifrån de individuella uppsägningstiderna. Lokalerna på Mazetti, förutom ett rum, har sagts upp och kansliet har flyttat till Rum för serier. Rummet som föreningen har kvar på Mazetti kommer att hyras ut.

 

När det gäller fasta och löpande kostnader för Seriearkivet övertas dessa av föreningen Seriearkivet, som även kommer att köpa loss inventarier, butikslager och liknande kopplade till projektet genom att man upprättar avtal och skuldebrev. Dessa ska ses över av föreningens revisorer före förhandlingarna sker. Förhandlingar gällande dessa kommer hållas mellan föreningarna.
Själva samlingen kan inte Seriefrämjandets styrelse förhandla om, utan det blir upp till Seriefrämjandets medlemmar att rösta om i och med årsmötet 2023, men tanken där är att en lämplig lösning redan ska finnas på plats vid årsmötet. Mer om det kommer i ett senare inlägg.

En redovisningsbyrå kommer att anlitas för översyn av Seriefrämjandets ekonomiska struktur och för föreningens fortlöpande redovisning. Vidtagna åtgärder för att minska utgifterna börjar nu ge resultat och pekar mot att Seriefrämjandets ekonomi under de närmaste månaderna ska kunna stabiliseras i nivå med bidrag och verksamhet.