Sök...
Generic filters
Exact matches only

Seriefrämjandets stadgar

(antagna 2013-04-27)

§ 1 Namn
Föreningens namn är Seriefrämjandet. Föreningens säte är i Malmö.

§ 2 Syfte
Seriefrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Genom sin verksamhet ska föreningen sprida kunskap om tecknade serier, seriernas och seriekulturens historia samt dess kulturella och sociala sammanhang.

Seriefrämjandet ska arbeta aktivt inom seriekulturen, verka för mångfald, en jämställd svensk seriekultur samt delta i den seriedebatt som förs.

§ 3 Verksamhet
Seriefrämjandet ska:
1.Vara en kontaktpunkt för serieintresserade.
2.Erbjuda stöd åt aktivt arbetande inom seriekulturen.
3.Bedriva utåtriktad verksamhet, till exempel festivaler, utställningar samt mötes- och studieverksamhet.
4.Utge en tidskrift samt andra publikationer om och med serier.
5.Utdela priser för att främja seriekulturen.
6.Driva Seriecenter och andra mötesplatser.
7.Dokumentera och bevara svensk seriehistoria, och driva Svenskt Seriearkiv.

§ 4 Medlemskap
Enskild medlem i Seriefrämjandet är fysisk person som stöder föreningens syfte. Medlemskap finns i fyra olika former.
1.Medlem som erlägger medlemsavgift och är röstberättigad.
2.Yrkesaktiv medlem som erlägger medlemsavgift och är röstberättigad.
3.Stödmedlem som inte erlägger medlemsavgift och därför saknar rösträtt.
4.Hedersmedlem

    Uteslutning
Medlem som avsiktligt brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningen kan uteslutas. Uteslutning beslutas av styrelsen.

    Medlemsavgift
Medlems- och prenumerationsavgifter beslutas av styrelsen.

§ 5 Valberedning
Valberedningen utses av årsmötet. Valberedningen ska inför ordinarie årsmöte sammanställa nomineringar till styrelseledamöter och revisorer.

§ 6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet stiftar föreningens stadgar och beslutar om dess verksamhet. Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet. Styrelseledamöter, valberedningspersoner och revisorer väljs på en mandatperiod av två år.

Kallelse till årsmöte utsänds till medlemmarna senast två veckor före mötet. Varje röstberättigad medlem har en röst som avges, antingen genom att delta på årsmötet, eller genom att förhandsrösta.

Dagordning
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.Fastställande av dagordningen.
3.Val av två justeringspersoner/rösträknare.
4.Kontroll att mötet är utlyst enligt stadgarna.
5.Kontroll av medlemmarnas rösträtt.
6.Styrelsens årsredovisning för föregående räkenskapsår.
7.Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
8.Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
9.Val av ordförande.
10.Val av vice ordförande.
11.Val av kassör.
12.Val av sekreterare.
13.Val av övriga styrelseledamöter.
14.Val av två revisorer.
15.Val av två valberedningspersoner.
16.Motioner och frågor till styrelsen samt övriga ärenden.

§ 7 Styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst fyra, högst sex övriga ledamöter. Endast medlem i Seriefrämjandet är valbar till styrelseledamot. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år och är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Seriefrämjandet styrelse ansvarar för föreningens förvaltning och verksamhet.

§ 8 Redovisning och revision
Styrelsen avger årsredovisning som består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår granskas av utsedda revisorer och ska vara tillgängliga för medlemmarna på årsmötet. Seriefrämjandet har två revisorer, varav minst en auktoriserad.

§ 9 Firmateckning
Seriefrämjandets firma tecknas enligt styrelsens beslut.

§ 10 Arbetsutskott
Styrelsen tillsätter ett arbetsutskott (AU) för att administrera den löpande verksamheten.

§ 11 Lokalföreningar
Medlemmar kan bilda lokalföreningar. Dessa registreras som egna föreningar där ordet ”Seriefrämjandet” ska ingå i föreningarnas namn. Lokalföreningar är redovisningsskyldiga inför Seriefrämjandets styrelse

§ 12 Styrdokument
Utöver stadgar finns styrdokument som reglerar föreningens verksamhet i detalj. Styrdokument beslutas och justeras löpande av styrelsen.

§ 13 Stadgeändring
Ändring av stadgar sker genom enkelt majoritetsbeslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

§ 14 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen sker genom enkelt majoritetsbeslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid upplösning tillfaller föreningens eventuella tillgångar ändamål som det avslutande årsmötet beslutar.