Generic filters
Exact matches only

Seriefrämjandets stadgar

Seriefrämjandets stadgar (senast antagna 2023-04-30)

§ 1    Namn

Föreningens namn är Seriefrämjandet. Föreningens säte är i Malmö.

§ 2    Syfte

Seriefrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Genom sin verksamhet ska föreningen sprida kunskap om tecknade serier.

Seriefrämjandet ska aktivt lyfta seriekulturen, verka för mångfald och jämställdhet inom svensk seriekultur samt delta i den seriedebatt som förs.

§ 3    Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.

§ 4    Verksamhet

Seriefrämjandet ska:

a)     Vara en kontaktpunkt för serieintresserade.

b)    Erbjuda stöd åt aktivt arbetande inom seriekulturen.

c)      Bedriva utåtriktad verksamhet, till exempel festivaler, utställningar samt mötes- och studieverksamhet.

d)      Utge en tidskrift

e)      Dela ut priser för att främja seriekulturen

f)      Driva mötesplatser för entusiaster och yrkesverksamma

g)      Verka för att bevara svensk seriehistoria.

§ 5    Medlemskap

Enskild medlem i Seriefrämjandet är fysisk person som stöder föreningens syfte. Medlemskap finns i fyra olika former.

a)     Medlem som erlägger medlemsavgift och är röstberättigad.

b)    Yrkesaktiv medlem som erlägger medlemsavgift och är röstberättigad.

c)      Stödmedlem som inte erlägger medlemsavgift och därför saknar rösträtt.

d)     Hedersmedlem.

         Uteslutning 

Medlem som avsiktligt brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningen kan uteslutas. Uteslutning beslutas av styrelsen.

         Medlemsavgift 

         Medlems- och prenumerationsavgifter beslutas av styrelsen.

§ 6    Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet. Valberedningen ska inför ordinarie årsmöte sammanställa nomineringar till styrelseledamöter och revisorer.

§ 7    Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet stiftar föreningens stadgar och beslutar om dess verksamhet. Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet. Styrelseledamöter, valberedningspersoner och revisorer väljs på en mandatperiod av två år.

Kallelse till årsmöte inklusive årsmöteshandlingar utsänds till medlemmarna senast två veckor före mötet.

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen eller valberedningen senast 9 veckor före årsmötet.

         Dagordning

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

a)     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

b)    Fastställande av dagordningen.

c)      Val av två justeringspersoner/rösträknare.

d)     Kontroll att mötet är utlyst enligt stadgarna.

e)     Kontroll av medlemmarnas rösträtt.

f)      Styrelsens årsredovisning för föregående räkenskapsår.

g)     Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

h)     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

i)       Val av ordförande.

j)       Val av vice ordförande.

k)      Val av kassör.

l)       Val av sekreterare.

m)    Val av övriga styrelseledamöter.

n)     Val av två revisorer.

o)     Val av två valberedningspersoner.

p)    Motioner och frågor till styrelsen samt övriga ärenden.

Röstning

Varje röstberättigad medlem har en röst som avges, antingen genom att delta på årsmötet, eller genom att förhandsrösta.

På årsmötet kan röstning ske genom acklamation. Om utgången av röstning är otydlig ska mötesordförande genomföra röstning genom handuppräckning.

Beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning kan tillämpas om en medlem begär det.

Förhandsröstning sker skriftligen. Röst ska vara valberedningen tillhanda senast tre dagar före årsmötet. Röstning kan inte ske via fullmakt.

Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner skäl till det och ska av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

§ 8    Styrelse

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst två, högst fyra övriga ledamöter. Endast medlem i Seriefrämjandet är valbar till styrelseledamot. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år och är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Seriefrämjandet styrelse ansvarar för föreningens förvaltning och verksamhet.

§ 9    Redovisning och revision

Styrelsen avger årsredovisning som består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår granskas av utsedda revisorer och ska vara tillgängliga för medlemmarna på årsmötet. Seriefrämjandet har två revisorer, varav minst en auktoriserad.

§ 10 Firmateckning

Seriefrämjandets firma tecknas enligt styrelsens beslut.

§ 11 Arbetsutskott

Styrelsen tillsätter ett arbetsutskott (AU) för att administrera den löpande verksamheten.

§ 12 Lokalföreningar

Medlemmar kan bilda lokalföreningar. Dessa registreras som egna föreningar där ordet ”Seriefrämjandet” ska ingå i föreningarnas namn. Lokalföreningar är redovisningsskyldiga inför Seriefrämjandets styrelse.

§ 13 Styrdokument

Utöver stadgar finns styrdokument som reglerar föreningens verksamhet i detalj. Styrdokument beslutas och justeras löpande av styrelsen.

§ 14 Stadgeändring

Ändring av stadgar sker genom enkelt majoritetsbeslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

§ 15 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen sker genom enkelt majoritetsbeslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid upplösning tillfaller föreningens eventuella tillgångar ändamål som det avslutande årsmötet beslutar.