Generic filters
Exact matches only

Seriefrämjandets remissvar till Litteraturutredningen

Seriefrämjandet var en av remissinstanserna till Litteraturutredningens slutbetänkande. Utredningen hade i uppgift att analysera litteraturens ställning. Seriefrämjandet granskade betänkandet och lämnade i ett remissvar synpunkter på hur tecknade serier behandlades.

Litteraturutredningen

I början på 2011 tillsatte regeringen en kommitté som kallades Litteraturutredningen och som hade i uppdrag att analysera litteraturens ställning. Hösten 2012 presenterade utredningen sitt slutbetänkande, som heter »Läsandets kultur«.

På regeringens webbplats sammanfattas betänkandet så här:

»I betänkandet görs en bedömning av litteraturens ställning i dag och viktigare utvecklingstendenser. Utredningen sammanfattar med att litteraturens ställning på många sätt är god i dagens Sverige. Befolkningens läsvanor ligger tämligen stabilt på en hög nivå, det publiceras mer litteratur än någonsin och Sverige har för att vara ett litet språkområde stora exportframgångar på litteraturområdet. Däremot kan litteraturens ställning försämras framöver på grund av de unga generationernas läsfärdighet och läsvanor som det finns tydliga belägg för att de har försämrats. Utredningen föreslår bland annat att ett läslyft för Sverige initieras utifrån konkreta målsättningar om vilka förändringar som ska ha åstadkommits till 2018.«

(2013-04-19, http://www.regeringen.se/sb/d/15600/a/200257)

Remissvar från Seriefrämjandet

Seriefrämjandet var en av remissinstanserna för slutbetänkandet. I remissen står att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser, såsom Seriefrämjandet, innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

I sammanfattning ansåg Seriefrämjandet följande, som hämtats ur remissvaret:

»Seriefrämjandet anser att det är positivt att serier som konstform ingår i Litteraturutrednings betänkande. Vi kan dock konstatera att serier endast ingår i liten utsträckning och anser att serier bör lyftas fram tydligare, förklaras med passande begrepp samt undersökas närmare i många frågor.«

Slutbetänkandet, Seriefrämjandets remissvar (under »Remissvar P–T«) samt alla andra remissvar finns att läsa på regeringens webbplats.